<<
>>

Регіональні особливості міграційних процесів в Україні

Міграція — це переміщення населення з постійного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж (міста, району, області, країни, материка). Переміщення населення може бути пов’язане зі зміною місця проживання або без його зміни.
Можливі і сезонні виїзди на збирання врожаю, на лісозаготівлю тощо.

Роль міграції у житті суспільства досить значна, особливо у відтворенні населення певних регіонів. Відомо, що у міграції беруть участь переважно люди молодших вікових груп. У місцях їх прибуття зростає частка молоді, а значить, і можливості покращання демографічної ситуації (створення сім’ї, зростання народжуваності, зменшення частки населення старшого віку, а отже, і загальних коефіцієнтів смертності).

Протилежні наслідки міграції населення спостерігаються у районах вибуття мігрантів.

Міграції відіграють і важливу економічну роль. Насамперед вони сприяють територіальному перерозподілу трудових ресурсів, більш повному їх використанню. Крім того, міграція населення сприяє розвитку нових виробництв, освоєнню нових територій тощо.

Від’ємне сальдо міграції досягло своїх максимальних значень у високоіндустріальних і гіперурбанізованих областях Донбасу і Придніпров’я. Основними причинами цього були причини соціально-економічного характеру: різкий спад промислового виробництва, зниження життєвого рівня населення, незадоволеність рівнем заробітної плати тощо.

Найнижчі значення показників від’ємного сальдо міграції були у західних областях України: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій.

Закономірності формування міграційних потоків:

? -пріоритет економічних чинників (міграція у зв’язку з бажанням покращити свій фінансовий стан)

? -диференціація рівня міграційної мобільності залежно від якісних характеристик індивідів (молодь мігрує частіше)

? інерційність міграційних потоків

? залежність обсягів міграцій від відстані між регіонами

? взаємозв’язок міграційних процесів та ментальностей населення

Міграції в цілому поділяють на внутрішні (регіональні) та зовнішні (міждержавні).

За причинами виділяють міграції, пов’язані із зміною місця проживання, трудова міграція, за причинами – вимушена та добровільна міграція, за способом реалізації є колективна та індивідуальна, легальна та нелегальна. Крім того виділяють сезонні і маятникові міграції

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Регіональні особливості міграційних процесів в Україні:

 1. Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні
 2. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
 3. 4.2.2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка
 4. 2.1 Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України
 5. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 6. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка
 7. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 8. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування
 9. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
 10. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання
 11. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації
 12. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 13. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.