<<
>>

К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Навчальний посібник створений за новою нормативною програмою дис-ципліни «Політична економія», рекомендованою Всеукраїнською науково-методичною конференцією (1999 р.) У ньому комплексно розкриті загальні закономірності руху економічних систем, їх рушійні сили і суперечності, показана роль продуктивних сил і економічних відносин у процесі розвитку суспільного виробництва.

Навчальний посібник рекомендується для студентів—бакалаврів, які на- вчаються за напрямами «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент»; може бути використаний аспірантами, а також тими, хто самостійно ви- вчає політичну економію

<< | >>
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
1.1. Предмет політичної економії
1.2. Методи політичної економії
1.3. Функції політичної економії
ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва
2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
2.3 Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи
3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи
3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
4.1. Власність як економічна категорія
4.2. Структура власності
4.3. Еволюція форм власності
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства
5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва
5.3. Товар і його властивості
5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
ГРОШІ
6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей
6.2. Сутність і функції грошей
6.3. Сучасні функціональні форми грошей
6.4. Закони грошового обігу
6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку
РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ
8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
8.4. Конкуренція і моделі ринків
КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання
9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування
9.3. Ринок капіталів
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
10.1. Ринкова інфраструктура
10.2. Позичковий капітал і процент. Банки
10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток
10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі
ДОМОГОСПОДАРСТВА
11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл
11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств
ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО
12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
12.2. Капітал підприємства і його кругообіг
12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства
12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці
КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ
13.1. Капітал як економічна категорія
13.2. Капітал і праця
13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ
14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу
14.2. Земельна рента та її форми
14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві
ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
15.2. Еволюція економічної діяльності держави
15.3. Економічні функції держави
15.4. Ринок і держава
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС
ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ
16.1. Сутність і види економічного відтворення
16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту
16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ
17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення
17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання
17.4. Споживання, національний дохід і заощадження
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО ЧИННИКИ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
18.2. Теорії і моделі економічного зростання
18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність
19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили
ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
20.3. Державне регулювання економіки
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
21.3. Економічна система монополістичного капіталізму
21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки
22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки
22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах
22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму
СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ
23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика
23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»
23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»
ЗАКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК
24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
25.1. Світове господарство: сутність та структура
25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація
25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил
25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації
ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи
26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини
26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем
27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством
27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства

Книги и учебники по дисциплине Экономическая теория:

  1. Ответы на экзаменационные билеты. История и теория кооперативного движения - 2011 год
  2. Гордеев В.А.. Экономическая теория - 2010 год
  3. Хисамутдинов И.А.. Основы экономики и теории рынка - 2010 год
  4. Гукасьян Г.. Экономическая теория - 2009 год
  5. Носова С.С.. Экономическая теория - 2008 год
  6. Теплова Л.Е.. Экономическая теория - 2005 год
  7. Камаев В.Д.. Экономическая теория - 2002 год
  8. Бурба В.В, Ломовцева О.А.. Основы антимонопольной деятельности: Учебное пособие. - 2001 год
  9. Николаева Л.А., Чёрная И.П.. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: Учебное пособие - 2001 год