>>

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник розкриває широке коло питань, пов’язаних з дисциплінами бакалаврського рівня зовнішньоекономічної спрямованості. Їх вивчення вимагає не тільки безпосередньо системного опанування матеріалом згідно програм курсів, але й ознайомлення з багатьма питаннями, пов’язаними із соціально-економічною проблематикою інших країн, особливістю функціонування їх політичних систем, форм правління тощо.
Так, наприклад, в такій темі як «Міжнародна економічна система» передбачається вивчення особливостей державних устроїв різних країн, специфіки функціонування їх юридичних систем. Більш того, в виданнях, які можуть бути застосовані при вивчені курсу, недостатньо представлені сучасні трактовки багатьох понять та категорій, а також співвідношення між ними. Прикладами можуть служити інтерпретації таких понять, як «державний устрій», «політична» або «державно-політична система», «форма правління», «заморське володіння» тощо. Деякі терміни з часом набули нового, часом — принципово нового значення.

В основній частині подається системна інформація щодо 231 країни та території світу. Кожна з країн (територій) представлена у формі короткої довідки щодо розташування, державно-політичного статусу та форми правління, мови, адміністративного поділу тощо. Наводяться основні показники щодо площі, населення, валового внутрішнього продукту (номінального, на душу населення, по секторах економіки), експорту і імпорту країни, її зовнішнього боргу, курсу національної валюти до долару США індексу розвитку людського потенціалу; окремо виділені дані відносно зв’язків тієї чи іншої держави з Україною. Зокрема, наведені дані про експортно-імпортні операції по товарах і послугах та взаємні інвестиції. Економічні та статистичні дані подані в посібнику за 2009 рік.

Друга частина посібника присвячена тлумаченню термінів, понять та категорій. Кожному із слів дано вичерпне сучасне пояснення, наведені приклади, де вони необхідні.

Варто зазначити, що деякі поняття отримали подальший розвиток щодо їх змістовного використання. Так, наприклад, терміну «асоційована країна», який практично в усіх джерелах трактується тільки як «залежна країна» або «протекторат», в даному посібнику запропоноване і його друге сучасне значення, а саме — статусу держави в деяких міжнародних інтеграційних об’єднаннях (наприклад, України в СНД). Є й багато інших уточнень формулювань, порівняльних характеристик близьких по значенню термінів тощо.

На нашу думку, даний посібник органічно вписується в навчально-методичний комплекс, що забезпечує вивчення таких дисциплін як «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і деяких інших. Крім того, він буде корисним для юрис- тів-міжнародників і широкому колу читачів, які цікавляться питаннями розвитку сучасного глобалізованого світу.

Цікавим і корисним є довідковий матеріал, що міститься в глосарії міжнародних акронімів та абревіатур. Його перевага полягає в тому, що ці дані подаються як в українській, так і англійській версіях.

Дане видання може бути рекомендовано як «навчальний посібник» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів та магістрів з напряму «Економіка і підприємництво», а також аспірантам та викладачам економічних спеціальностей міжнародної спрямованості.

Даний посібник підготовлено колективом викладачів вищого навчального закладу освіти — Національної академії управління; до написання окремих підрозділів посібника також залучені фахівці інших провідних освітніх та наукових установ України.

| >>
Источник: Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В., Сахаров В. Є. та ін.. Україна і світ. 2011

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. Передмова
 5. Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави
 6. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 7. ПРЕДИСЛОВИЕ
 8. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 9. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 10. 2. Современные теории международных отношений
 11. 3. Французская социологическая школа
 12. ПРИМЕЧАНИЯ