<<
>>

8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.

Доба Середньовiччя охоплює 5 – 15 ст. Її господарство можна охарактеризувати такими загальними ознаками: панування прив власностi, основою якої була земля у формi феода (умовно-службове спадкове надання), що дало назву системi госпо дарства; монополiя феодалiв на землю, яка виявлялася у принципi "Немає землi без сеньйора"; умовний характер, iєрарх.
структура земельної власностi, що грунтувалася на васальних зв'язках; протирiччя мiж великою власнiстю на землю i дрiбн селянським виробництвом; особиста, поземельна, судово-адмiнiстративна i вiйськово-полiтична залежн селянина вiд земле власника; рентна форма експлуатацiї феодальне залежного селянства; переважання натурального господарства та друг. роль обмiну; сеньйорiя, ремiсничий цех, торгова гiльдiя як головнi господарськi форми. Розвиток господарства країн Європи епохи Середньовiччя пройшов три перiоди. У ранньому Середньовiччi (V— Х ст.) сформувалися i утвердилися визначальнi риси феодального господарства (перiод генези). XI—XV ст. — перiод зрiлостi феодального господарства в умовах внутр. колонiзацiї, розвитку мiст i товарного виробництва. У пiзньому Середньовiччi (XVI — перша половина XVIII ст.) зародж. ринковi форми виробництва, з'явилися ознаки iндустрiальної цивiлiзацiї. Виникнення i розвиток господарства у європейск. країнах мали унiверсальнi ознаки. Разом з тим в кожнiй країнi були свої особливостi, хронологiчнi межi. Так, в Iталiї, Францiї, Iспанiї, Вiзантiї цей перiод отримав назву романського, сформувався на основi спадщини Римської iмперiї та соц-

-господарської системи германських племен. В Англiї, Нiмеччинi, скандинавських i слов'янських країнах перехiд до феод. вiдносин вiдбувався на основi розкладу родоплемiнних i общинних вiдносин

<< | >>
Источник: Питання і відповіді на іспит. Економічна історія. 2011

Еще по теме 8.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.:

 1. 3.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства
 2. 1.Перiодизацiя та основнi риси господарства первiсного суспiльства.
 3. Сутність і риси натурального господарства
 4. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 5. ЕПОХА ПЕРЕХОДУ ДО IНДУСТРIАЛЬНОГО СУСПIЛЬСТВА (КIНЕЦЬ 18СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА 19 СТ.)
 6. Основні риси товарного виробництва
 7. 5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
 8. Риси перехідної економіки
 9. Риси міжнародної міграції капіталів
 10. 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології
 11. 5.4. Загальні риси формальної організації та її внутрішнє і зовнішнє середовище
 12. 4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси
 13. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 14. 25.1. Світове господарство: сутність та структура
 15. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 16. 5.Господарство Стародавньої Грецiї