<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдокушин Е. Ф. Международньїе зкономические отно-шения. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 1997.

2. Альтермат У. Зтнонационализм в Європе. — М.: Рос. гос. ун-т, 2000.

3.

Арістотель. Політика. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003.

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М.: Текст, 1993.

5. Арон Р. Мир і Війна між націями. — К.: Юніверс, 2000.

6. Бердяев Н.А. Истоки и смьісл русского комунизма. — М.: Наука, 1990.

7. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. — М.: Международньїе отношения, 1999.

8. БовинА. Перестройка международньїх отношений: пути и подходьі // Мировая зкономика и междунар. отношения. — 1989. — № 1.

9. Богуславский М. М. Международное частное право. — М.: Международньїе отношения, 1994.

10. Бузуев А. В. Международньїй вознно-промьішленньш бизнес: Зарубежная деяльность военно-промьішленньїх моно-полий Запада. — М.: Международньїе отношения, 1985.

11. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 1996.

12. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право: основи теорії. — К.: Либідь, 2002.

13. Валлерстайн И. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б. Ю. Кагарлицкого. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

14. Введение в теорию международньїх отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособ. / Н. А. Ломагин, В. Е. Кузнецов, А. В. Лисовский и др. — СПб.: Изд. дом "Сентябрь", 2001.

15. Введение в теорию международньїх отношений: Учеб. пособ. / Отв. ред. А. С. Маньїкин. — М.: Изд-во МГУ, 2001.

16. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К.: Основи, 1998.

17. Весь мир в цифрах и фактах: Универ. справочник / Сост. А. И. Будьїко. — Минск: ООО "Мзджик Бук"; М.: Рипал Класик, 2001.

18. Гаджиев К. С. Геополитика. — М.: Международньїе отношения, 1998.

19.

Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. — К.: Либідь, 2001.

20. Гоббс Т. Философское наследие. Избр. произв. В 2 т. — М.: Мьісль, 1964.

21. Говард М. Війна в європейській історії. — К.: Мегатайп, 2000.

22. Головченко В. В., Ковальський В. С. Юридична термінологія: Довідник. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

23. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная социлогия. — СПб.: ООО Издательство ДНК, 2003.

24. Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. Аналіз. — К.: Знання України, 2002.

25. ГудбиД., Бувальда П., ТренинД. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасно-сти. — М.: Международньїе отношения, 2003.

26. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби. — К.: Либідь, 1998.

27. Гуменюк Б. І., Щерба О. В. Сучасна дипломатична служба: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2001.

28. Давьідов Ю. П. Норма против сильї: Проблема мироре-гулирования. — М.: Наука, 2002.

29. Действующее международное право: В 3 т. — М.: Изд-во независимого ин-та междунар. права, 1999.

30. Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. — М.: Международньїе отношения, 1995.

31. Денисенко В. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. — Л.: ПАІС, 1997.

32. Дипломатическая служба. Учеб. пособ. / Под ред. А. В. Тор-кунова. — М.: Рос. политическая знциклопедия (РОССПЗН), 2002.

33. Дипломатический словарь: В 3 т. — М.: Наука, 1984.

34. Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

35. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці. — Л.: Кальварія, 2004.

36. Доронина Н. И. Международньїй конфликт. — М.: Меж-дунар. отношения, 1981.

37. Дослідження світової політики: 36.

наук, праць. Вип. 13 / За ред. Л. О. Лещенка. — К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 2000.

38. Дослідження світової політики: 36. наук, праць. Вип. 15 / За ред. Л. О. Лещенка, Є. Є. Камінського. — К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 2001.

39. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. — К.: Основи, 1995.

40. Енциклопедія політичної думки: Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2000.

41. Захарова Л. М., Коновалова А. А. Основьі дипломатиче-ской и консульской службьі: Учеб. пособ. — Минск: БГЗУ, 2001.

42. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.). — К.: Либідь, 1993.

43. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. — Л.: Світ, 1995.

44. Камінський А. Основи міжнародних відносин. — Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

45. Киссинджер Г. Дипломатия. — М.: Ладомир, 1997.

46. Класики політичної думки: від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. — К.: Тандем, 2002.

47. Клаузевиц К. О войне: В 2 т. — М.; СПб.: АКТ, 2002.

48. Ковалев А. Н. Азбука дипломатии. — 3-є изд., перераб. и доп. — М.: Международньїе отношения, 1977.

49. Козик В. В. Папкова Л. А. Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2000.

50. Колосов В. А., Мироиенко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2002.

51. Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіна, М. І. Панова. — X.: Право, 2002.

52. Костенко Г. Предмет і зміст воєнної теорії безпеки // Військо України. — 1995. — № 1—2.

53. Кулагин В. Современньїе теории международньїх отно-шений // Международная жизнь. — 1998. — № 1.

54. Кулик О., Сардарчук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. — Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2000.

55. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. — Л.: Кальварія, 1995.

56. Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресе, 2003.

57. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфлик-тов: Учеб. пособ. — М.: Аспект Пресе, 1999.

58. Ленин В. И. О лозунге Соединенньїх Штатов Европьі; Воєнная программа пролетарской революции. — М.: Политиздат, 1983.

59. Ленін В. І. Імперіялізм як найвища стадія капіталізму. — X.; К.: Пролетар, 1931.

60. Лібералізм. Антологія. — К.: Смолоскип., 2002.

61. Лукашук И. И. Международное право. — М.: БЗК, 1997.

62. Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг: основньїе направлення международной политики. 1945—1996: Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2002.

63. Мадисон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин. — К.: Либідь, 1997.

64. Макиавелли Н. Государь; Рассуждение о первой декаде Тита Ливия; О военном искустве: Пер. с итал. — Минск: Поп-пури,1998.

65. Маркс К., Знгельс Ф., Ленин В. О социализме и комму-низме. — М.: Политиздат, 1986.

66. Международньїе отношения: теории, конфликтьі, орга-низации: Учеб. пособ. / Под ред. проф. П. А. Цьіганкова. — М.: Альфа-М, 2004.

67. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка / За ред. М. 3. Мальського і Ю. М. Мороза. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.

68. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії і практики. — К.: Тайсон, 2002.

69. МзхенА. Т. Влияние морской сильї на историю: 1660 — 1783. — М.; СПб.: ACT Terra Fantastica, 2002.

70. Моделирование глобальньїх зкономических процессов / Под ред. В. С. Бабаяна. — М.: Зкономика, 1984.

71. Нарский И. С. Кант. — М.: Мьісль, 1976.

72. Насиновский В. Е., Скакунов 9. И. Политические конф-ликтьі в современньїх условиях // СПІА: зкономика, политика, идеология. — 1995. — № 4.

73. Націоналізм. Антологія. — К.: Смолоскип, 2000.

74. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кух-ти. — Л.: Кальварія, 1997.

75. Отчет о мировом развитии 1997. Государство в меняю-щемся мире. — М.: Прайм-ТАСС, 1997.

76. Платон. Держава.—К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000.

77. Плотникова О. В. Консульские отношения и консульс-кое право: Учеб. для вузов. — М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998.

78. Познякое 9. Внутренняя и внешняя политика. Парадокси взаимосвязи // Междунар. жизнь. — 1989. — № 10.

79. Политическая и воєнная геграфия: Учеб. пособ. — 2-е изд. / Под ред. К. И. Спидченко. — М.: Воениздат, 1980.

80. Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Гене-за, 1997.

81. Політологія / За ред. О. І. Семківа. — Л.: Світ, 1993.

82. Пономарева И. "Геополитические факторьі внешней по-литики: современное видение" // МЗМО. — 1990. — № 1.

83. Попов В. И. Современная дипломатия. Теория и практика. Дипломатия — наука и искусство. — 2-е изд., доп. — М.: Междунар. отношения, 2000.

84. Почепцов Г. Г. Злементьі теории комуникации. — Ров-но: ППФ Волинські обереги, 1999.

85. Почепцов Г. Г. Теория и практика информационньїх войн. — Ровно: ППФ Волинські обереги, 1999.

86. Ревякин А. В. История международньїх отношений в но-вое время. — М.: Российская политическая знциклопедия (РОССЗН), 2004.

87. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 372 с.

88. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким С. Социальньїй конфликт: зскалация, тупик, разрешение. — СПб.; М.: Прайм — ЕВРОЗНАК, 2001.

89. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. — 1995. — № 1.

90. Саати Т. Л. Математические модели конфликтньїх си-туаций. — М.: Сов. радио, 1997.

91. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К.: Основи, 1997.

92. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000.

93. Современньїе войньї. Гуманитарньїе проблеми. Доклад для независимой комиссии по международньїм гуманитарньїм вопросам / Предст. М. Беджауи. — М.: Международньїе отношения, 1988.

94. Современньїе международньїе отношения / Под ред. А. В. Торкунова. — М.: РОССПЗН, 2001.

95. Социология гендерньїх отношений / Под ред. 3. X. Са-ралиевой. — М.: Российская политическая знциклопедия, 2004.

96. Стіґліц Дж. Глобалізація та її тягар. — К.: Видавничий дім "KM Академія", 2003.

97. Теория международньїх отношений на рубеже столетий / Под ред. Кена Буса и Стива Смита. — М.: Гардарики, 2002.

98. Тимченко Л.Д. Международное право. — X.: Консум; Ун-т внутр. дел, 1999.

99. Тихонравов Ю. В. Геополитика. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.

100. ТойнбіА.Дж. Дослідження історії: В 2 т. — К.: Основи, 1995.

101. Тоффлер Е. Третя хвиля. — К.: Вид. дім "Всесвіт", 2000.

102. Тоффлер 9. Метаморфози власти. — М.: ООО "Изд-во ACT", 2001.

103. Тоффлер 9. Шок будущего. — М.: ООО "Изд-во ACT", 2001.

104. Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посіб. — К.: НМЦВО, 2000.

105. Україна в міжнародно-правових відносинах: Кн 2. Правова охорона культурних цінностей. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

106. Фединяк Г. С, Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-е вид., доп. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

107. Философский знциклопедический словарь. — М.: Сов. знциклопедия, 1989.

108. Філософський енциклопедичний словник. — К.: Абрис, 2002.

109. Фуку яма Ф. Конец Истории и последний человек. — М.: Ермак, 2005.

110. Халипов В. Ф. Знциклопедия власти. — М.: Академи-ческий проект; Культура, 2005.

111. Хантиетон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века: Пер. с англ. — М.: Российская политическая знцик-лопедия (РОССП9Н), 2003.

112. Хонин В. Теория международньїх отношений. Часть об-щая. — К.: Академ Пресе, 2005.

113. Хрестоматия. Теория международньїх отношений / Под ред. П. А. Цьіганкова. — М.: Гардарики, 2002.

114. Цыганков А. П., Циганков П. А. Социология международньїх отношений. — М.: Аспект Пресе, 2006.

115. Цыганков П.А. Международньїе отношения. — М.: Новая школа, 1996.

116. Цыганков П. А. Теория международньїх отношений. — М.: Гардарики, 2002.

117. Чанишев А. А. История политических учений. Класи-ческая западная традиция: Учеб. пособ. — М.: МГИМО, 1998.

118. Черкес М. Ю. Міжнародне право. — 2-е вид. — К.: Т-во Знання, 2001.

119. Шепелев М. А. Теорія міжнародних відносин. — К.: Вища школа, 2005.

120. Almond G.A., Binghem Powell G.J. Comrarative Politics Today. Sixth ed. — New York.: Harper Collins College Publichers, 1996.

121. Amin Samir. Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. — London: Zed Books, 1997.

122. Amin Samir. The Callenge of Globalization // Review of International political Economy. — Nr. 2(3). — 1996.

123. Angell Norman. The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage. — New York: Garland, 1972.

124. Barchil S., Devetak R., Linklater A., Paterson M., Reus-Smit C, True J. Theories of International Relations. — London: PALGRAVE, 1996.

125. Baylis J., Smith S. The Globalisation of World Politics. An Introduction to International Relations. Second edition. — Oxford: Oxford University Press, 2001.

126. Bierzanek R. Studia nad spolecznoscia miedzynarodowa.: Zrodla prawa miedzynarodowego. — Wydawnictwo Uniwesytetu Marii Curie-Sklodowskiej. — Lublin, 1991.

127. Bertalanffy Ludwig von. An Outline of General Systems Theory // British Journal of the Philosophy of Science. — Nr. 1. — 1950.

128. Brown C. Understanding International Relations. Second Edition. — New York: PALGRAVE, 2001.

129. Brzezinski Z. A Ceostrategee for Euroasia // Foreign Affers. — 1997. — September / October.

130. Brzezinski Z. Plan gry: USA — ZSRR. — Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

131. Buzan B. People, States and Fear. — Second Edition. — New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.

132. CarrE. H. The 20 Years' Crisis 1919—1939. — London: Macmillan co LTD, 1962.

133. Chmaj M., Zmigrodski M. Wprowadzenie do teorii poli-tyki. — Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001.

134. Clarke M., White B. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach. — Great Yarmouth: Galliard Ltd, 1995.

135. Cox Robert W. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. — New York: Columbia University Press, 1987.

136. Couloumbis T. A., Wolfe J. H. Introduction to International Relations: Power and Justise. — Second ed. — Englewood: Prentice-Hall, 1992.

137. Craig G.A., George A. L. Force and Statescraft. Diplomatic Problems of Our Time. Second ed. — New York; Oxford: Oxford University, 1990.

138. Cziomer E., Zyblikiewicz L. W. Zarys wspolczesnych sto-sunkowmi?dzynarodowych. — Warszawa; Krakow: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

139. Dickinson Goldsworthy L. Causes of International War. — Wesport, Conn.: Greenwood, 1984.

140. Dougherty J. E., Pfaltzgraff R. L. Contending teories of International relations. — Harper Colins Publishers, 1990.

141. Dyplomacja. Opracowanie redakcyjne. V. Wilk-Regula. — Lodz.: Wyzsza Szkola Studiow Miedzynarodowych, 2002.

142. Easton David. A Framework for political Analysis. — Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1965.

143. Encyklopedia politologii. T 5. Stosunki medzynarodowe / Pod red. T. Los-Nowak. — Zakamycze: Kantor Wydawniczy, 2002.

144. Galtung Johan (ed.). Co-operation in Europe. — Oslo: Universitetsforlaget, 1970.

145. Galtung Johan. A Structural Theory of Aggression // Journal of Peace Research. — Nr. 1(2). — 1964. — P. 95—199.

146. Galtung Johan. A Structural Theory of Imperialism: Ten Years Later // Millennium. — Nr. 3(9). — 1980. — P. 183—196.

147. Gabis T. Powrot do geopolityki // Stanczyk. — Warszawa, 1995. — № 1(24).

148. Gilpin R. The Political Economy of International Relations. — Princeton: Princeton University Press, 1987.

149. Goldstein J. S. International Relations. Third Edition. — New York: Longman, 1999.

150. Heater D., Berridge G.R. Introduction to International Politics: HARVESTERN WHEATSHEAF, 1992.

151. Hanrieder Wolfram F. Actor Objectives and International Systems // Journal of Politics. — Nr. 1(27). — 1965.

152. Holsti Kalevi J. The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory. — Boston: Unwin Hyman, 1985.

153. Holsti Kalevi J. The State, War and the State of War. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

154. Huntington S.P. Zderzenie cywilizacji. — Warszawa: MUZA SA, 2000.

155. Ikenberry G. J. American Foreign Policy: Theoretical Essays. — Harper Collins Publishers, 1989.

156. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. — Jossef-Bass Publichers. — San Fransisco; Oxford, 1991.

157. Jackson R., Smrensen G. Inroduction to International Relations. — Oxford: University Press, 1999.

158. Kaplan Morton A. (ed.) New Approaches to International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1968

159. Kennedi P. Mocarstwa swiata: narodziny, rozkwit, upa-dek. — Warszawa: Ksiazka і Wiedza, 1995.

160. Keohane R. O. After hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. — Priceton: Princeton Univerity Press, 1984.

161. Kissinger Henry A. A World Restored: Metternich, Cast-lereagh and Problems of Peace, 1812—1822. — Boston: Houghton Mifflin, 1957.

162. Kissinger Henry A. American Foreign Policy. — New York: Norton, 1966.

163. Klare M. T., Thomas D. C. World Security: Trends and Chellenges at Century End. — New York: St. Martin's Press, 1991.

164. Knutsen T. L. A history of International Relations theory. — Manchester-New York: Manchester University Press, 1992.

165. Kondrakiewicz D. Systemy rownowagi sit w stosunkach miedzynarodowych. — Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

166. KrejciO. Mezinarodni politica. — Praha: Victoria Publishing, 1997.

167. Kukuika J. Teoria stosunkyw miedzynarodowych. — Warszawa: SCHOLAR, 2000.

168. Lebow R. N. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. — Baltimore — London: The Johns Hopkins University Press, 1981.

169. Lerche О. C, Said A. A. Concept of International Politics. — Prentice — Holl: Englewood Cliffs, 1965.

170. Linklater Andrew. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1989.

171. Linklater Andrew. Men and Citizens in the Theory of International Relations. — New York: St. Martin's Press, 1982.

172. Los-Nowak T. Stosunki miedzynarodowe. Teorie— systemy—uczestnicy. — Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000.

173. Maj Cz. Wartosci polityczne w stosunkach micdzynaro-dowzch. — Lublin: Wzdawnictwo UMCS, 1992.

174. Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to the Nuclear Age. Edited by P. Paret — Priceton: Princeton University Press, 1986.

175. Mansbach R. W. The Global Puzzle. Cecomd edition. — Boston — New York: Houghton Mifflin Company, 1997.

176. Matthews R., Rubinoff A., Stein J. International conflict and conflict management. — Prentice-Hall, 1989.

177. Maly slownik stosunkyw miedzynarodowych / Pod red. G. Michafowskiej. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

178. Marnica A. Swiat kolisty і zwyciestwo w historii Sir Halfor-da Mackindera // Stariczyk. — 1995. — № 1(24).

179. Michalski P. Strategia kierowania panstwem // Zarzad-zanie і edukacja. — 1998. — № 3.

180. Micdzynarodowe stosunki polityczne / Pod red. W. Malen-dowskiego і C. Mojsiewicza. — Poznari: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997.

181. Mikohjczyk B. Mniejszosci w prawie miedzynarodowym. — Katowice: Wydawnictwo Universytetu Slaskiego, 1996.

182. Modelski George. A Theory of Foreign Policy. — New York: Praeger, 1962.

183. Mondry J. Powrot geopolityki. Europe, Ameryka і Azia u progu XXI wieku. — Elblag.: SPRAWY POLITYCZNY, 2004.

184. Mojsiewicz Cz. Leksykon problemyw miedzynarodowych і confliktow zbrojnych. — Wroclaw: Alta 2, 2001.

185. Morgenthau H.J. Politics among Nations. — New York: Alfred A Knopf, 1967.

186. Niebuhr Reinhold. Man's Nature and His Communities: Essays on the Dynamic and Enigmas of Man's Personal and Social Existence. — New York: Scribners, 1965.

187. Nicholson M. Rationality and the analysis of international conflict. — Cambridge: University press, 1992.

188. Nicolson H.S. Diplomacy. — Georgetown.: Georgetown Univercity Press, 1988.

189. Nuklear Strategy and National Security: Points of View / Ed. by R. J. Prangler and R. P. Labrie. — Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977.

190. Nowe role mocarstw / Red. B. Mrozek, St. Beleri. — Wydawnictwo "Linia". — Warszawa, 1996.

191. Olson W. C. The Theory and Prectige of Internatinal Relations: Ninth Edition. — Prentice-Hall, 1994.

192. Peace research: Achievements and Chellenges. Ed. by P. Wallensteen. — London: Westview Press, 1988.

193. Piasecki St. Teoria kooperacji gospodarczej і miedzyna-rodowej wymiany handlowej. — Warszawa: WSZP im. Bogdana Janskiego, 1999.

194. PietrasZ. J. Decydowanie polityczne. — Warszawa; Krakow: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.

195. PietrasZ. J. Teoria gier jako sposyb analizy procesyw po-dejmowania decyzji politycznych. — Lublin: Wydawnictwo Uni-wersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997.

196. PietrasZ. J. Zasady teorii stosunkow miedzynarodowych. — Lublin: UMCS, 1986.

197. Ponton G., Gill P. Introduction to Politics. Third Edition. — Oxford: Blaskwell Publichers, 1993.

198. Polska w organizacjach miedzynarodowych. Red. naukowa. Parzymies St., Popuk-Rysiriska. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scolar", 1998.

199. Rapoport Anatol. General System Theory: Essential Concepts and Application. — Cambridge, Mass.: Abacus Press, 1986.

200. Ray J. L. Global Politics. — Third Edition. — Boston: Houghton Mifflin Company, 1987.

201. Riggs R. E., Plan C. International Organization and World Politics. — Second ed. — Belmont: Wadsworth Publiscer Company, 1994.

202. Rosecranc R., Stein A. A. The Domestic Bases of Grand Strategy. — Cornell: Cornell University Press, 1993.

203. Rosenau James N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. — Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990.

204. Roskin G., Berry N. O. The New World of International Relations. — Second edition. — New Jersey: Prentice-Hall, 1993.

205. Russet B. Starr World Politics. The Menu for Choice.: Fourth Edition. — New York: W. H. Freeman and Company, 1992.

206. Russet B., Starr H., Stoll R. J. Choices in World Politics. Soveregnty and Interdependence. — New York: W. H. Freeman and company, 1989.

207. Singer J. David. Models, Methods and Progress in World Politics: A Peace Research Odyssey. — Boulder, Col.: Westview, 1990.

208. Singer J. David. The Scientific Study of Politics: An Approach to Foreign Policy Analysis. — Morristown, N. J.: General Learning Press, 1972.

209. Shelling T. C. The Strategy of Conflict. — Harvard-Cambridge, 1980.

210. Stosunki miedzynarodowe: geneza, struktura, funkcjo-nowanie / Pod red. E. Halizaka, R. Kuzniara. — Warszawa: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

211. Stryjski K.J. Zarys teorii stosunkow miedzynarodo-wych. — Lodz: WSSM, 2000.

212. SylwestrzakA. Historiadoktryn politycznychі prawnych. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

213. Terroryzm we wspolczesnym swiecie / Pod red. J. Paw-lowski. — Warszawa: WZG, 2001.

214. The geopolitics reader / Edited by G. Tuathail, S. Dalby, P. Routledge. — New York: Routledge, 1998.

215. Thompson K. W. Towards a Theory of International Politics // American political sciense revie. — 1955. — Vol. 49. — № 3.

216. Vasquez John A. The Post-positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and IR Theory after Enlightenment's Fall / Booth Ken, Smith Steve (ed.) Internation Relations Theory Today. — University Park, Penns.: The Pennsylvania State University Press, 1995

217. Viotti P. R., Kauppi M. R. International Relations Theories: realism, pluralism, globalism. — New York; London: Macmillan Publiching, 1987.

218. Wallerstein Immanuel M. (ed.) World Inequality: Origins and Perspectives on the World System. — Monreal: Black Rose Books, 1975.

219. Wallerstein Immanuel M. The Capitalist World-economy: Essays. — Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

220. Wallerstein Immanuel M. The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-economy // International Jornal of Comparative Sociology. — Nr. 1—2 (24). — 1983.

221. Waltz Kenneth N. Evaluating Theories // American Political Science Review. — Nr. 4(91). — 1997.

222. Waltz Kenneth N. International Politics Is Not Foreign Policy // Security Studies. — Nr. 1(6). — 1996.

223. Waltz Kenneth N. International Structure, National Force and the Balance of World Power // Journal of International Affairs. — Nr. 2(21). — 1967.

224. Waltz Kenneth N. Nuclear Myths and Political Realities // American Political Science Review. — Nr. 3(84). — 1990.

225. Waltz Kenneth N. Realist Thought and Neorealist Theory // Journal of International Affairs. — Nr. 1(44). — 1990.

226. Watson A. The evolutions of International Society: A comparative historical analysis. — London; New York: Routledge, 1992.

<< |
Источник: Мальський М.3., Мацях М.М.. Теорія міжнародних відносин. 2007

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  4. 8. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  8. Використана та рекомендована література
  9. Використана та рекомендована література
  10. Використана та рекомендована література