<<
>>

14.4.3. Способи соціально-психологічних досліджень

Соціальні служби підприємств (відділи персоналу) використовують такі способи соціально-психологічних досліджень:

1. Спостереження. Воно являє собою цілеспрямоване, систематизоване, безпосереднє сприймання і фіксування суспільного процесу, соціально-психологічних проявів окремої особистості, груп людей (колективів);

Розрізняють суцільне, вибіркове, включене і невключене спостереження.

Суцільне спостереження вивчає широко взятий процес (наприклад, розподіл праці по управлінню на підприємстві).

Вибіркове спостереження вивчає будь-яке вузько окреслене питання, це, наприклад, вивчення функцій планування, мотивації. Включене спостереження полягає в тому, що до складу дослідників включаються спостерігач і досліджуваний. Невключене спостереження передбачає вивчення процесів (явищ) з боку досліджуваного. При цьому спостереження здійснюється одночасно з розвитком явища, яке вивчається.

Об'єктами спостереження можуть бути: виробнича, торговельна, соціальна, політична, духовна діяльність особистості, групи, колективу в цілому.

2. Аналіз документів. У документах містяться відомості про різні процеси, явища, результати діяльності. Документи бувають офіційні і неофіційні, письмові і статистичної звітності.

Головні вимоги щодо роботи з документами — їх надійність, достовірність, точність, правдивість.

3. Експеримент — це активне втручання в процес, який вивчається, перетворення умов його протікання. У результаті експерименту визначаються причини різних явищ. Потім одні умови можна ізолювати, інші виключити, треті посилити або послабити.

4. Анкетування являє собою розробку, заповнення і оброблення опитувальних листів. Анкети бувають закриті (коли слід на питання відповісти «так» чи «ні») і відкриті — (коли в анкеті допускаються відповіді у довільній формі).

5. Отримання інтерв'ю — це отримання інформації в процесі бесіди. Розрізняють формалізоване, фокусоване і вільне інтерв'ю. Формальне інтерв'ю базується на чіткій регламентації питань (опи- тувальних листів). Фокусоване передбачає збирання думок, оцінок з приводу конкретної ситуації, явища, його наслідків та причин. Вільне інтерв'ю проводиться без завчасно підготовлених опиту- вальних листів і планів бесід.

6. Соціометрія. Сутність її полягає в тому, що кожному працівникові, який обстежується, пропонують вибір партнерів для визначеного виду діяльності. Після оброблення даних отримують статистичний знімок внутрішніх відносин у колективі на визначений момент часу.

7. Психологічні дослідження проводяться, щоб установити міру сприйняття працівниками умов середовища, в якому здійснюється процес праці (температура, вологість повітря, провітрюваність приміщень, рівень шуму, вібрації, загазованості, пофарбування приміщень, монотонність праці, її інтенсивність, ритмічність тощо).

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 14.4.3. Способи соціально-психологічних досліджень:

 1. 14.4.1. Види соціально-психологічних методів
 2. 15.1. Роль соціально-психологічних методів управління
 3. 14.4.4. Соціальне планування як ефективний психологічний метод управління
 4. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 5. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 6. 14.4.2. Характеристика психологічних методів і способів їх впливу
 7. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 8. 2.1. Методологічні основи та методи дослідження
 9. 1.1. Регіон як предмет наукового дослідження
 10. Етапи дослідження природи економічних циклів
 11. 67. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 12. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки
 13. 1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту
 14. 3.10.1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці
 15. 2.1.2. Специфічні особливості теоретичного та емпіричного рівнів дослідження
 16. 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 17. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 18. 54. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ