<<
>>

22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом

Стосовно поняття «менеджмент персоналу» відомі такі визначення:

1. Управління персоналом — самостійна галузь менеджменту, головною метою якої є підвищення виробничої, творчої віддачі та активності персоналу; орієнтація на скорочення частки й кількості виробничих та управлінських працівників; опрацювання та реалізація політики добору й розстановки персоналу; опрацювання правил приймання персоналу на роботу та звільнення його; вирішення питань, пов'язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу.

2. Управління кадрами — процес планування, добору, підготовки, оцінювання та безперервної освіти кадрів, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності виробництва і, в кінцевому результаті, на поліпшення якості життя.

3. Менеджмент персоналу — це процес вирішення завдань організації шляхом приймання на роботу, збереження, звільнення, вдосконалення та належного використання людських ресурсів.

На нашу думку, найпростішим і всеохоплюючим визначенням менеджменту персоналу може бути адекватний цілям організації вплив на робочу силу.

У менеджменті персоналу головними поняттями є: організація, персонал, менеджмент.

Перше ключове слово — «організація» як поняття розглядалося в темі 5 «Теорія організації».

У менеджменті персоналу об'єктом вивчення є організація в такому значенні цього слова, як соціальний інститут в усіх його проявах, але переважно у сфері економіки.

Об'єктом менеджменту персоналу є також структурні підрозділи організацій та їхній персонал, окремий працівник як посадова особа і як особистість.

Досить широко використовується слово «організація» також і в значенні процесу (організація праці, організація управління тощо).

Слово «персонал» походить від латинського persona, тобто особа, окрема людина, особистість. У менеджменті слово «персонал» вживається у значенні сукупності людей, які утворюють організацію, перебувають у трудових відносинах з нею на підставі індивідуальних трудових договорів та зайняті суспільно корисною діяльністю.

Значення персоналу для існування та діяльності будь-якої організації величезне, адже без персоналу немає й організації.

Третє ключове слово «менеджмент» є англійського походження, воно перекладається як «управління», але не в широкому значенні як управління будь-яким об'єктом чи процесом, а у вузькому, а саме — як керування організацією, структурним підрозділом, трудовою поведінкою персоналу організації.

Об'ектом менеджменту персоналу є трудова поведінка людей у процесі спільної праці.

Суб'єктами менеджменту персоналу є посадові особи, причетні до виконання загальних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації, контролю, а також специфічних функцій залежно від посади. Це керівники функціональних і лінійних підрозділів, кадрова служба, планово-економічні підрозділи, відділ організації праці й заробітної плати, відділ охорони праці й техніки безпеки, а також вищі керівники організації.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом:

 1. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 2. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 3. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин
 4. ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 5. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 6. Суб’єкти та об’єкти власності
 7. Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи
 8. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 9. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 10. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 11. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти