<<
>>

22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці

Існує два типи моделей ринку праці на мікрорівні (бюрократична та патерналістська) залежно від:

• Відносин між фірмою і найманими працівниками.

• Зобов'язань адміністрації фірм відносно до зайнятості працівників.

• Ставлення й інтересу працівників до роботи або до фірми.

• Стандартів і методів контролю продуктивності.

• Стосунків між менеджерами і працівникам в процесі вирішення проблем.

• Критеріїв відбору і правил добору персоналу.

• Критеріїв просування працівників по службі.

• Типу організаційної структури.

• Характеру розподілу функцій, закріплення обов'язків і відповідальності.

• Формування оргструктури навколо окремих осіб або груп працівників.

• Ставлення адміністрації фірм до витрат на робочу силу.

• Співпадання цілей працівників і фірми.

• Характеру системи прийняття рішень.

БЮРОКРАТИЧНА

МОДЕЛЬ

Основні напрями філософії і практики бюрократичної та патер- налістської моделей управління персоналом можна узагальнити в таких термінах:

ПАТЕРНАЛІСТСЬКА

МОДЕЛЬ

Індивідуум

Конкуренція

Нам

Підкорення

Противники

Обвинувачення

Підозра

Хаотичність

Поліцейський

Зараз

Сегментація Обмеження інтересів «Поділ пирога на частини» Витрати на робочу силу

Група

Співробітництво Ми

Компроміс Партнери Відповідальність Довіра

Заплановані зміни Помічник Перспектива Інтеграція

Широка системна точка зору «Збільшення пирога» Капіталовкладення в розвиток людського фактору

Характеристика систем управління персоналом відрізняться залежно від моделі внутрішньофірмового ринку праці.

Вихідні дані про характеристики двох систем управління персоналом залежно від внутрішньофірмової моделі ринку праці наведені в табл.

22.1. Сфери управління персоналом фірми ннаведено на рис. 22.1.

Система лінійного та функціонального управління персоналом складається з таких підсистем.

1. Підсистема планування та маркетингу персоналу (розробка кадрової політики, розробка стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу, аналіз ринку праці, організація кадрового планування, планування і прогнозування потреби в персоналі, організація реклами, підтримання взаємозв'язку з зовнішніми джерелами, які забезпечують організацію кадрами).

2. Підсистема найму і обліку персоналу (організація найму персоналу, організація співбесід, оцінки, відбору і приймання персоналу на роботу, облік приймання, переміщень, заохочень і звільнень персоналу, управління зайнятістю персоналу, діловодство).

3. Підсистема трудових відносин (аналіз і регулювання групових і особистісних відносин, аналіз і регулювання відносин керівництва, управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-психологічна діагностика, дотримання етичних норм і взаємовідносин, управління взаємодії з профспілками, розгляд скарг і претензій, управління стабільністю трудового колективу, аналіз плинності кадрів, планування виходу на пенсію).

4. Підсистема використання персоналу (розстановка персоналу, розробка посадових інструкцій, регламентація роботи, контроль за трудовою дисципліною).

5. Підсистема управління умовами праці (дотримання вимог психофізіології праці, дотримання вимог ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорона праці і техніки безпеки, охорона навколишнього середовища, воєнізована охорона організації та окремих посадових осіб).

6. Підсистема розвитку персоналу (професійна орієнтація персоналу, професійна підготовка персоналу, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, введення в посаду, адаптація нових працівників, оцінка кандидатів на вакантну посаду, поточна періодична оцінка кадрів, організація раціоналізації і винахідництва, реалізація ділової кар'єри і службово-професійного просування, організація роботи з кадровим резервом).

7. Підсистема мотивації поведінки персоналу (управління мотивацією поведінки персоналу, тарифікація трудового процесу, розробка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу в прибутку і капіталі, розробка форм морального заохочення, організація нормативно-методичного забезпечення системи управління персоналом).

8. Підсистема соціального розвитку (організація харчування, управління житлово-побутовим обслуговуванням, розвиток культури і фізичного виховання, забезпечення охорони здоров»я і відпочинку, забезпечення дитячими установами, управління соціальними конфліктами і стресами, організація соціального страхування, організація забезпечення продуктами харчування і товарами народного вжитку).

9. Підсистема розвитку оргструктур управління (аналіз діючої оргструктури управління, проектування нової оргструктури управління, розробка штатного розкладу, формування нової оргструкту- ри управління, розробка і реалізація рекомендацій щодо розвитку стилю і методів управління).

10. Підсистема правового забезпечення (дотримання трудового законодавства в трудових відносинах, узгодження розпорядчих документів по управлінню персоналом, проведення консультацій з правових питань).

11. Підсистема інформаційного забезпечення (статистичний облік персоналу, інформаційне і технічне забезпечення управління персоналом, забезпечення персоналу науково-технічною інформацією, організація роботи органів масової інформації).

12. Підсистема організації праці (нормування праці, організація і обслуговування робочих місць).

Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу:

1. Нормативно правова база менеджменту персоналу.

2. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.

3. Інформаційна база менеджменту персоналу.

4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

5. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 22.4. Відмінності в системах управління персоналом залежно від моделі ринку праці:

 1. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 2. 2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці
 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці
 5. 65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 6. 19. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 7. 19.1. Концепція управління персоналом в організації
 8. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 9. Организационное проектирование системы управления персоналом. Ситуация «Показатели, характеризующие отдельные элементы системы управления персоналом»
 10. 12. Цели системы управления персоналом, этапы организационного проектирования системы управления персоналом
 11. Методы построения системы управления персоналом. Деловая игра «Построение функционально-целевой модели системы управления организацией и ее персоналом»
 12. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 13. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 14. Система найманої праці
 15. 12.4. Методи та система мотивації праці
 16. Відмінності в заробітній платі