<<
>>

22.5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу

Специфічною особливістю менеджменту персоналу порівняно з іншими функціональними видами менеджменту є те, що робота з людьми, пов'язана з працевлаштуванням, переведенням чи звільненням з роботи, організацією оплати праці, підготовкою та підвищенням кваліфікації, регулюванням робочого часу, створенням сприятливих умов праці, оцінюванням персоналу тощо, вимагає чіткої регламентації прав і обов'язків усіх учасників трудових відносин.
Це досягається шляхом прийняття відповідних законодавчих актів державними органами влади та розробки науково-методичних документів (правил, положень, норм, інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо).

Основними законодавчими актами, які регулюють трудові відносини, є:

1. Кодекс законів про працю (КЗпП). КЗпП визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. КЗпП містить такі розділи:

— загальні положення;

— колективний договір;

— трудовий договір;

— забезпечення зайнятості вивільнених працівників;

— робочий час;

— час відпочинку;

— нормування праці;

— оплата праці;

— гарантії і компенсації;

— гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації;

— трудова дисципліна;

— охорона праці;

— праця жінок;

— праця молоді;

— пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

— індивідуальні трудові спори;

— професійні спілки, участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями;

— трудовий колектив;

— державне соціальне страхування;

— нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

2. Закон України «Про зайнятість населення», який визначає правові економічні та організаційні основи зайнятості населення та його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.

3. Закон України «Про колективні договори і угоди», який визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників та власників.

4. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», що визначає правові та організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

5. Закон України «Про оплату праці», що визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулювальної функції заробітної плати.

6. Закон України «Про охорону праці» — визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи та організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

7. Закон України «Про пенсійне забезпечення» — гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалась суспільно-корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення працівників.

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 22.5. Нормативно-правова база менеджменту персоналу:

  1. IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
  2. Нормативная правовая база международных политических отношений
  3. 22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу
  4. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
  5. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
  6. Нормативно-правовые акты
  7. Договорно-правовая база: анализ и оценка эффективности
  8. 19. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом
  9. Законодательные и нормативные правовые акты
  10. Правовая база «северного сотрудничества»