<<
>>

6.1. Характерні прикмети і властивості підприємства як виробничої системи

Підприємство — це організаційно виокремлена та економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги).

Кожне підприємство є юридичною особою, має замкнену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміна, символу, малюнка або їхні комбінації.

Юридична особа має ім'я, під яким працює фірма та підлягає державній реєстрації.

Для ефективного господарювання важливо є визначити мету створення та функціонування підприємства (фірми). Генеральну мету підприємства, тобто чітко окреслену його існування, у світовій економіці заведено називати місією. При формуванні місії необхідно коротко відповісти на питання: «Хто ми? Що ми робимо? Куди прямуємо?». Цілі — це конкретні кінцеві становища або бажаний результат, який передбачається досягти спільною працею колективу підприємства. Цілі можуть бути короткостроковими (ті, що спрямовані на сьогочасне отримання бажаних результатів) та довгостроковими (ті, що спрямовані на зміцнення положення фірми та на поліпшення показників у довгостроковій перспективі). Існують два основні типи цілей: фінансові та стратегічні. Фінансові спрямовані на збільшення показників (прибуток, віддача від інвестицій, розміри займів та дивідендів). Стратегічні цілі відносяться до конкурентоспроможності фірми і спрямовані на забезпечення більш високих темпів зростання, на збільшення частки ринку, поліпшення якості продукції, щоб вона була кращою, ніж у конкурентів.

Система — це сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має нові властивості по відношенню до її елементів.

Підприємство є системою, цілісним утворенням, особливим об'єднанням її частин.

Погоджена взаємодія (співвідносність) окремих частин системи, сформованих відповідно до мети, періодично порушується. Це стає в процесі розвитку виробництва тоді, коли формують нові цілі, а система залишається незмінною.

Наприклад, цей процес може статися в разі революційних перетворень технічної бази виробництва під час її реконструкції, коли планується використовувати передову техніку, але вона застосовується несистемно.

Підприємство є також ймовірною системою. Це визначається значною мірою наявністю людського фактора, непередбаченого в конкретній ситуації.

Функціонування підприємства як системи є нормальним тільки за умови організаційної та гармонійної взаємодії всіх його підрозділів (елементів, підсистем), не дивлячись на те, що кожен з них виконує свою роль.

Як правило, на підприємствах, крім основних підсистем управляючої та управляємої, існують наступні підсистеми:

1) технічна — комплекс устаткування, який забезпечує рішення задач системи;

2) технологічна — заснована на поділені процесу виробництва на стадії та процеси;

3) система організації виробництва та управління;

4) економічна система — відображує єдність економічних процесів, а також економічних зв'язків у русі виробничих фондів;

5) соціальна — люди, складаючи колектив та маючи в процесі сумісної праці певні соціальні відносини

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 6.1. Характерні прикмети і властивості підприємства як виробничої системи:

 1. 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
 2. 28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
 3. 4.3. Політична влада: сутність, характерні ознаки
 4. 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології
 5. 5.3. Товар і його властивості
 6. 1.6. ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРОШЕЙ
 7. Властивості товару та його суперечності
 8. Властивості товару робоча сила
 9. 4. Робоча сила, її вартість і властивості
 10. 12. Товар і його властивості. Вартість та ціна. Закон вартості
 11. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО
 12. Сутність, функції і форми підприємства
 13. 6.4. Виробнича структура підприємства
 14. Класифікація підприємств за розмірами
 15. 6.3. Класифікація підприємств
 16. Капітал підприємства