<<
>>

5.2. Макро- та мікросередовище організацій

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства (організації) опосередковано.

До них належать:

1) демографічні (складові: чисельність населення; віковий ценз; рівень платоспроможності населення, активного населення);

2) природні (наявність природних ресурсів за видами);

3) науково-технічні (науково-технічна політика держави);

4) економічні (ступінь державного регулювання економіки; система оподаткування; мінімальний розмір заробітної платні і пенсії);

5) екологічні (екологічна безпека навколишнього середовища; екологізація виробництва);

6) політичні (політична стабільність суспільства, взаємодія виконавчої і законодавчої влади; міжнародне науково-технічне співробітництво; обсяги експорту-імпорту).

Мікросередовище — це середовище прямого впливу на організацію (підприємство).

Чинники мікросередовища поділяються на дві групи. До першої відносяться ті, що діють у близькому оточенні; до другої — що діють усередині організації.

До чинників близького оточення відносять:

1) кліматичні (складові: природні умови, роза вітрів; переважаючий атмосферний тиск; середньодобова температура повітря, вологість);

2) постачальники (види сировини, матеріалів; обсяги постачань; ціни постачань; відстань доставки);

3) споживачі (асортимент продукції, що споживається; обсяги постачань; ціни постачань; рівень платоспроможності);

4) конкуренти (ступінь освоєння ринку; якість продовольчої продукції; орієнтовані сегменти ринку; асортимент продукції);

5) фінансово-кредитні організації (асортимент надання послуг; банківський відсоток за операціями; комфортність; простота оформлення документів; можливість інвестування та одержання кредиту);

6) державні органи (контроль за дотриманням законодавства; система керівництва; взаємовідносини з місцевою адміністрацією).

До чинників, які діють усередині організації (підприємства), слід віднести: середній рівень заробітної плати; забезпечення трудовими ресурсами, кваліфікацію працівників; забезпеченість матеріальними ресурсами; організаційну структуру підприємства тощо.

Будь-яка організація має внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище організації — це та її частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона здійснює постійний і безпосередній вплив на функціонування організації.

Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми змінними, тобто ситуаційними факторами всередині організації. До основних внутрішніх змінних у будь-якій формальній організації відносять цілі, структуру, завдання, технологію і персонал

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 5.2. Макро- та мікросередовище організацій:

 1. 10.2. Планування на макро- та мікрорівні
 2. КРИЗИСЫ В ТЕНДЕНЦИЯХ МАКРО- И МИКРОРАЗВИТИЯ
 3. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРИЗИСЫ В ТЕНДЕНЦИЯХ МАКРО- И МИКРОРАЗВИТИЯ
 4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ
 5. 2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах
 6. 1.5. УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: МАКРО-, МЕДИУМ- И МИКРОАНАЛИЗ
 7. (Макро)региональное членение мирового пространства.
 8. 1.1. Особенности управления современной макро- и микроэкономикой в России
 9. 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
 10. 18. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
 11. 5.6. Правові основи менеджменту організацій
 12. 2. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення
 13. 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 14. 2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище
 15. 5.3. Основні функції організацій та їх види
 16. 12.2. Типи структур управління організаціями
 17. Стаття 3. Громадська організація