<<
>>

1.7. Методи досліджння у менеджменті

Менеджмент виявляє природу управлінської праці, з'ясовує зв'язки між причиною та наслідком, фактори й умови, за яких спільна праця людей має бути більш корисною та продуктивною. В менеджменті особливе значення надається системі знань, що дозволяє не тільки своєчасно й якісно управляти поточними справами, а й прогнозувати розвиток подій та у зв'язку з цим розробляти стратегію, ринкову політику організації.

Предметом менеджмента є вивчення законів і закономірностей цілеспрямованої діяльності організацій, відносин у процесі управління.

Як наукова і навчальна дисципліна менеджмент має власні предмет і методи дослідження, систему понять і категорій.

Менеджмент пов'язаний з економічними і поведінськими науками — психологією, соціологією та ін.

Науковий підхід в управлінні пов'язаний з пошуком раціональних шляхів ефективного керівництва підприсмствами. Він базується на тезі про те, що в управлінні підприємствами с багато спільного, незважаючи на розбіжності в їх розмірах, технологіі, формі власності тощо. Наприклад, зміст управлінськоі діяльності у великому універсамі (заводі) і невеликому цеху (магазині) практично ідентичний: планування діяльності, організація, реалізаціі планів, контроль діяльності. У даному випадку розбіжності стосуються лише обсягу, масштабів управлінськоі діяльності.

Менеджмент як наука не дає керівникові точних рецептів, а ви- робляс рекомендації, які сприяють ефективній діяльності. Менеджмент поєднує елементи науки і мистецтва. Щоб стати ефективним менеджером, недостатньо вивчити теорію. Потрібно володіти талантом організатора, вміти будувати стосунки з людьми, впливати на них.

У теоріі менеджменту виокремлюють чотири основні групи методів дослідження: аналіз об'єкта дослідження, моделювання, науковий експеримент, соціологічні методи.

Аналіз об'єкта виконусться з використанням трьох підходів: діалектичного, конкретно-історичного, системного.

Діалектичний підхід дозволяс дослідити явища та факти у їх розвитку та взаємозв'язку, єдності та протиріччях.

Конкретно-історичний підхід полягає в дослідженні відносин управління з урахуванням впливу на них виробничих, економічних, соціальних, психологічних та інших факторів.

Системний підхід спрямований на виявлення як загальних властивостей системи (організаціі) у комплексі, так і її елементів, внутрішніх зв'язків.

Моделювання є поширеним загальнонауковим методом. Необхідність моделювання пов'язана з такими причинами, як складність у вирішенні реальних проблемам, неможливість проведення експерименту, неможливість спостерігати явище, яке може відбутися в майбутньому.

Найчастіше застосовують такі моделі:

— вербальні (словесні), які характеризують об'єкти словами літературної мови — статути підприсмств, посадові інструкції;

— фізичні, які подають об'єкт у зменшеному вигляді, — моделі автомобілів, будівель;

— аналогові, які подають досліджуваний об'єкт у вигляді аналога, який поводиться як реальний об'єкт, не будучи ним;

— тренажери;

— математичні, які являють собою сукупність математичних співвідношень, що відбивають залежність вихідних перемінних об'єкта від вхідних.

Як і моделювання, експеримент належить до розповсюджених загальнонаукових методів дослідження. Як і в природничих науках, експеримент звичайно проводять з метою перевірки теоретичних положень. Але експерименти в менеджменті, у соціальних системах повинні бути максимально обгрунтовані. Негативний результат експерименту у фізичній лабораторії свідчить лише про помилкову гіпотезу експериментатора. Наслідки ж невдалого експерименту в організації можуть бути набагато серйознішими: психологічні стреси, конфлікти в колективі, зниження продуктивності праці, погіршення показників фінансово-господарської діяльності тощо.

Методи соціологічних досліджень набули широкого розповсюд- жння в практиці менеджменту (опитування, тестування, соціометрія та ін). За допомогою цих методів отримують соціальну інформацію про колектив

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 1.7. Методи досліджння у менеджменті:

 1. 11. КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
 2. 2. ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ШКІЛ У МЕНЕДЖМЕНТІ
 3. 12.1. Сутність мотивації та її роль у менеджменті
 4. 16.2. Види інформації, які застосовуються у менеджменті
 5. 40. НАЦИОНАЛЬНОЕ СЧЕТОВОДСТВО: БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД, МЕТОД СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
 6. Методы управления персоналом ситуации «методы управления персоналом»
 7. 3. Экспликативные методы
 8. МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. 4. методы геополитики
 10. 4. Прогностические методы
 11. 26.3. Методы политического прогнозирования
 12. Методы регионального управления