<<
>>

5.5. Оцінювання факторів зовнішнього середовища організації

При оцінюванні факторів зовнішнього середовища менеджерові слід враховувати їхні характеристики, а саме:

— невизначеність зовнішнього середовища (обмеженість інформації, належних зв'язків тощо);

— багатогранність зовнішнього середовища (відображення різних подій та аспектів);

— рухомість зовнішнього середовища (швидкість зміни оточення організації);

— взаємозалежність усіх факторів зовнішнього середовища (зміна одного фактора може привести до зміни інших);

— складність зовнішнього середовища (значна кількість факторів, великий спектр їх значень).

Фактори зовнішнього середовища.

Динамізм розвитку ринкових відносин в Україні, все більша залежність діяльності підприємств, у тому числі і від зовнішнього середовища, ставлять перед менеджером завдання виявити, проаналізувати, оцінити (кількості та якості) впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства, його становища на ринку, прискорену адаптацію організації до умов, що виникають, врахувати зміни та обґрунтувати прийняття рішення стосовно стратегії й тактики підприємства у відповідності з розвитком подій. Враховуючи, що елементи зовнішнього середовища в останній період суттєво змінюються, набувають певного динамізму, а внаслідок того, що підприємство виступає як відкрита система, тобто відчуває на собі вплив значної кількості факторів як прямого так і опосередкованого (непрямого) впливу, однією з головних проблем стає визначення, аналіз та якісне й кількісне оцінювання впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Фактори зовнішнього середовища поділяються на фактори прямого та опосередкованого впливу. Середовище прямого впливу включає фактори, які безпосередньо впливають на операції організації. Це постачальники, споживачі, конкуренти, трудові ресурси, закони й установи державного регулювання. Під середовищем опосередкованого впливу розуміють фактори, які хоч і не мають прямого негайного впливу на операції підприємства, але все ж суттєво позначаються на них.
Це стан економіки, науково-технічний прогрес, соціокультурні, політичні та правові зміни, вплив групових інтересів, екології та суттєві для підприємства події в інших країнах.

Серед факторів прямого впливу одним з найважливіших є взаємодія підприємства з постачальниками сировини, матеріалів, комплектуючих, енергетичних носіїв, товарів, продукції матеріально- технічного призначення, послуг. Від них залежить обсяг, структура та регулярність отримання вхідних ресурсів підприємством.

Досить впливовим фактором є законодавча база та державні органи. Законодавча база безпосередньо визначає стосунки підприємства з державою, постачальниками, споживачами, робітниками. Державні органи забезпечують примусове виконання законів, а також розробляють і впроваджують власні вимоги. Сучасна законодавча база характеризується складністю, динамічністю та невизначеністю, що ускладнює діяльність підприємства. Постійно змінюються ставки оподаткування, деякі законодавчі акти протирічать один одному, інші вступають в дію заднім числом. Високу ставку мають податок на додану вартість, податок на прибуток, акциз, нарахування на фонд заробітної плати. Вимоги одних державних органів часто вступають у протиріччя з вимогами інших, крім того ускладнюють роботу підприємства регулюючі постанови місцевих органів влади.

Більшість із перелічених факторів прямого впливу негативно впливають на систему управління підприємством і ускладнюють умови його існування та діяльності.

Крім зовнішнього середовища прямого впливу, існує ще середовище непрямого впливу. Вплив його факторів на організацію не менший, ніж факторів прямого.

Безумовно, що криза української економіки негативно впливає на купівельну спроможність населення, ставку банківського відсотка, стабільність відношень із постачальниками, а все це має негативний вплив на систему управління підприємством.

Але це тільки один з факторів зовнішнього середовища. Керівництво підприємством повинно враховувати вплив усієї сукупності факторів, визначати найвпливовіші з них та на підставі цього передбачати зміни в зовнішньому середовищі. Лише адекватна реакція на зміни в зовнішньому середовищі гарантує успіх діяльності підприємства

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 5.5. Оцінювання факторів зовнішнього середовища організації:

  1. 18.5. Основні напрями удосконалення організації праці та оцінювання діяльності менеджера
  2. 2.2. Внутрішнє середовище організації
  3. 5.4. Загальні риси формальної організації та її внутрішнє і зовнішнє середовище
  4. 4.4. Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
  5. Пропонування факторів виробництва
  6. Взаємозв’язок і розвиток факторів виробництва
  7. Перехід від спрощення адміністративних процедур до запровадження процесу оцінювання регуляторного впливу
  8. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
  9. 2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище
  10. 2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції