<<
>>

1.4. Підприємництво як об'єкт управління

Підприємництво — це основний вид самостійної господарської діяльності (виробничої або комерційної), здійснюваної физичними і юридичними особами, іменованими підприємцями, від свого імені і за свій ризик на постійній основі.
Ця діяльність спрямована на досягнення наміченого результату (прибутку) шляхом найкращого використання капіталу і ресурсів економічно відособлених суб'єктів ринкового господарства, що несуть повну майнову відповідальність за результати діяльності і країни, що підкоряються правовим нормам.

Характерні риси підприємницької діяльності:

1. Особливий вид діяльності: визначений спосіб мислення, особливий стиль, творчість, ініціатива, новаторство, пошук нетрадиційних рішень і можливостей, постійна готовність до ризику і вишукування способів його подолання, орієнтація на інновацію.

2. Самостійність виявляється у виборі сфери діяльності; каналів і методів збуту; у встановленні методів оплати праці; цін і тарифів; стратегії; у розподілі прибутку і т.д.

3. Здійснюється на постійній основі, а не на одиничних або разових угодах. Діяльність має стабільний, систематичний характер з орієнтацією на подальший розвиток і розширення.

4. Діяльність спрямована на досягнення комерційного успіху. Тому це можливо тільки в ринкових умовах. Велика частина чистого доходу спрямовується не на особисте споживання, а вкладається в подальший розвиток.

5. Діяльність спрямована на найкращ використання капіталу — власності й іншого майна, а також фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів. Суть підприємництва полягає в тому, що в умовах ринку знаходяться можливості найкращого використання власності.

6. Підприємництво припускає наявність економічно відособлених суб'єктів ринкового господарства.

7. Підприємництво припускає несення суб'єктом підприємств діяльності майнової відповідальності за результати господарської діяльності.

Термін «підприємець» був уведений французьким економістом Рішаром Кантілоном, що жив на початку XVIII ст.

З цього часу це слово означає людину, що бере на себе ризик, пов'язаний з організацією нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції або нового виду послуг суспільству.

Підприємці — це суб'єкти господарської діяльності і, як правило, є елементами малого і середнього бізнесу.

Види підприємницької діяльності:

1. Виробниче підприємництво — поширюється в основному на виробництво і споживання товарів і послуг. Функція виробництва продукції і послуг є найважливішою, інші функції (збут) доповнюють головну.

2. Комерційне підприємництво — торгово-обмінні операції. Основа — угоди з купівлі-продажу.

3. Фінансове підприємництво. Отут об'єктом купівлі-продажу є гроші, валюта, цінні папери.

«Підприємець» і «менеджер» — не те саме.

Менеджер — управляючий справами фірми.

Підприємець — приватний власник, який володіє, розпоряджається капіталом фірми та привласнює результати праці.

Підприємництво — вид діяльності людей, які пристосовують власний або залучений капітал до виробничої або невиробничої сфери економіки з метою отримання прибутку.

Видатний підприємець не завжди стає ефективним менеджером. Знову створена організація може розпастися через погане керівництво, а не через погані ідеї. Менеджер не завжди здатний нести ризик, генерувати нові ідеї і створювати з нуля організацію. Тому він може не бути успішним підприємцем.

Під управлінням підприємством (менеджментом) розуміють:

— вплив на колектив, що веде до наміченої мети;

— необхідні для цього взаємозалежні заходи, організація і важелі;

— регулювання цього процесу за допомогою зворотного зв'язку;

— керівництво людьми;

— вироблення, прийняття і реалізація рішень;

— оптимальний розподіл ресурсів;

— переробка інформації тощо.

Управління діяльністю підприємства являє собою специфічний різновид трудового процесу, характеризується усіма властивими йому елементами: предметами праці (інформація), засобами праці (методи управління), самою працею (функції управління), а також його результатом (управлінські рішення).

<< | >>
Источник: Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. МЕНЕДЖМЕНТ. 2007

Еще по теме 1.4. Підприємництво як об'єкт управління:

 1. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 2. 17.3. Виробництво як об'єкт управління
 3. 10.1. Місто як об’єкт управління
 4. Міські агломерації як об’єкт регіонального управління.
 5. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 6. 27. Основні форми підприємництва та типи підприємництва
 7. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 8. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 9. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин
 10. ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 11. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 12. Суб’єкти та об’єкти власності