<<
>>

3.1.Суть політичної системи суспільства

Рівень розвиненості суспільства будь-якої країни визначається розвитком її політичної системи, чіткістю її структури та функціонування.

Політична система суспільства є складовою підсистемою більш широкої системи «суспільство» та використовується як механізм формування і функціонування влади в суспільстві.

У розвинутому суспільстві як цілісній системі на ґрунті економічних, соціальних, правових, культурних та інших відносин діють відповідно підсистеми (сфери) – економічна, соціальна, політична, культурна, інформаційна, ідеологічна тощо.

Кожна з них є самостійною (з властивими лише для неї якостями), впливає на інші, і в свою чергу, зазнає істотного впливу з їхнього боку.

Суспільство в процесі розвитку прагне до впорядкованості. І цього прагне кожна сфера його життєдіяльності.

Політична сфера через упорядкування політичного життя організується у політичну систему.

Структурними системами політичної організації суспільства є держава, партії, профспілкові, молодіжні та кооперативні організації. Зараз до політичної організації суспільства відносять усі громадські організації і трудові колективи.

Політична система розглядається як цілісна упорядкована система відносин, ідей, цілей, методів та інститутів, пов’язаних із політикою, її розробкою та практичним здійсненням.

Основне призначення політичної системи – забезпечення цілісності та єдності дій людей і їх спільнот у політиці.

Політична система є діалектичною єдністю чотирьох сторін:

1) інституційної сторони (держава, політичні партії, соціально-економічні та інші організації, що створюють у сукупності політичну організацію суспільства);

2) регулятивної сторони (право, політичні норми, традиції, деякі норми моралі);

3) функціональної сторони (методи політичної діяльності, що становлять основу політичного режиму);

4) ідеологічної сторони (політична свідомість, передовсім панівна в даному суспільстві ідеологія).

Політична система суспільства – це сукупність державних і недержавних інститутів, які здійснюють владу, управління суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, відповідний порядок у ньому.

Політична система конкретного суспільства визначається:

? класовою природою, соціальним устроєм;

? формою управління (парламентською, президентською, змішаною);

? типом держави (монархія, республіка);

? характером політичного режиму (демократичного, авторитарного, тоталітарного);

? типом соціально-політичних відносин (стабільних або нестабільних, гостроконфліктних або консесуальних і т.п.);

? політико-правовим статусом держави (конституційна, з розвинутими або нерозвинутими правовими структурами);

? характером політико-ідеологічних та культурних відносин у суспільстві (стосовно відкритих або закритих, з паралельними тіньовими, маргінальними структурами або без них);

? історичною та національною традицією укладу політичного життя (політично активним або пасивним населенням, з кровно-родинними зв’язками або без них і т.п.).

Створення політичної системи розпочинається з поділу суспільства на класи та виникнення держави. З розвитком суспільства та зростанням ролі держави політична система стає все більш складною і розгалуженою.

Політична система або підсистема тісно взаємодіє з іншими підсистемами суспільства і відрізняється від них певними специфічними тільки для неї ознаками.

Якщо істотною ознакою економічної підсистеми є власність; правової – правові норми; духовної – формування цінностей, відтворення особистості адекватної цим цінностям, то істотна ознака політичної системи полягає у формуванні та здійсненні політичної державної влади. Саме владні відносини характеризують політичну систему. А тому політична система є центральною проблемою політології.

Особливості політичної системи полягають у тому, що вона:

? володіє монополією на владу в масштабах усього суспільства;

? визначає стратегію суспільного розвитку загалом та економічну, соціальну, культурну і зовнішню політику зокрема;

? репрезентує інтереси панівних соціальних груп або всього суспільства на рівні політичної влади;

? забезпечує політичне та адміністративно-державне управління суспільними процесами;

? сприяє стабілізації або призводить до дестабілізації суспільного життя;

? формує правову систему, функціонує в її рамках або виходить за межі правового поля.

Поняття «політична система» одні політологи ототожнюють з політичною сферою, з політичним режимом цієї системи, інші – з політичною організацією, треті – значно розширюють обсяг і зміст цього поняття.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме 3.1.Суть політичної системи суспільства:

 1. Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
 2. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 3. 3.7.1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства
 4. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
 5. 3.2. Політична система суспільства
 6. 2.1. Політична система суспільства
 7. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 8. 2.1. Суспільство як цілісна система зв’язків і відносин людей
 9. Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
 10. Поняття і структура політичної системи
 11. 2.1.2. Структура і функції політичної системи
 12. 2.6.1. Смисл системного підходу до політичної системи
 13. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи
 14. Тема № 3 Політична система суспільства
 15. 3.2.Структура і функції політичної системи
 16. Проблема становлення політичної системи України