<<
>>

Тема: Cвітовий політичний процес

Мета заняття: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

- поняття міжнародних відносин;

- місце етнонаціональних відносин у міжнародних відносинах;

- поняття міжнародної політики та її місце у міжнародних відносинах;

- основні форми та принципи міжнародної політики;

- поняття міжнародних конфліктів;

- способи врегулювання міжнародних конфліктів;

- місце України у системі міжнародних політичних відносин.

План

1. Поняття міжнародних відносин та місце в них етнонаціональних відносин.

2. Основні форми та принципи міжнародної політики.

3. Способи врегулювання міжнародних конфліктів.

4. Україна у системі міжнародних політичних відносин, її місце у сучасному геополітичному просторі.

Методичні рекомендації

При підготовці першого питання потрібно враховувати, що міжнародні відносини є дуже складним явищем, до вивчення якого зверталися мислителі у всі часи і яке, проте, не можна вважати до кінця з’ясованим до цього часу.

Для визначення поняття міжнародних відносин потрібно у першу чергу звернути увагу на два важливих фактори, які визначають їх зміст та специфіку – це суб’єкти міжнародних відносин та сфери, у межах яких вони діють та взаємодіють. Потрібно звернути увагу, що за цими ж факторами визначають і види міжнародних відносин, зокрема:

- за сферами суспільного життя визначаються економічні, політичні, воєнно-стратегічні, культурні, ідеологічні міжнародні відносини;

- на основі взаємодіючих суб’єктів визначаються міждержавні, міжпартійні, відносини між різними неурядовими асоціаціями, приватні та інші.

Доречно окрему увагу звернути на такі суб’єкти міжнародних відносин як нації та пов’язане з ними поняття національного інтересу, оскільки є загальновизнаним, що усі нації намагаються захистити свою фізичну, політичну і культурну ідентичність.

Докладно перше питання можна вивчити за підручниками:

1. Піча В.М., Хома Н.М.

Політологія: Навч. посібник. – Львів, 2002. – С.289-291.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.482-486.

При підготовці другого питання потрібно в першу чергу визначитись зі значенням поняття “міжнародна політика”, а також визначити місце міжнародної політики в системі міжнародних відносин. При цьому потрібно враховувати, що міжнародні відносини виступають базовим елементом, існуванням якого зумовлено існування міжнародної політики.

Студент повинен чітко розуміти значення та уміти пояснити зміст головних принципів, на основі яких здійснюється міжнародна політика:

- невтручання у внутрішні справи інших держав;

- рівноправ’я;

- повага суверенітету;

- добросовісність у виконанні державами взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Окрему увагу доцільно звернути на основні форми здійснення міжнародної політики – пасивну, активну, агресивну, консервативну. Студент повинен не лише їх перерахувати, а також виявити розуміння змісту та особливостей кожної форми політики, уміти пояснити, якими факторами зумовлено вибір державою пріоритетної форми політики.

Докладно друге питання можна вивчити за підручниками:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. – Львів, 2002. – С.289-291.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.476-478, 482-486.

Відповідь на третє питання доцільно розпочати з визначення поняття політичного конфлікту як прояву нестабільності у міжнародних відносинах.

Оскільки способи вирішення будь-якої проблеми неможливо віднайти без розуміння причин її виникнення та історії розвитку, доцільним буде у першу чергу звернути увагу на причини виникнення міжнародних конфліктів (політичні, соціокультурні, психологічні) та етапи розвитку конфлікту як своєрідного руху в той чи інший бік по кризовій шкалі. На основі цих даних буде не складно визначити методи врегулювання конфліктів у сфері міжнародної політики.

Обов’язково потрібно відзначити такі методи як:

- взаємна відмова від застосування сили і оголошення взаємного мораторію на дії, які загострюють конфлікт;

- встановлення чесного, відкритого процесу взаємних комунікацій (переговори, контроль інше);

- вироблення альтернативних підходів;

- обов’язкове дотримання норм, правил, законів міжнародного права;

- прагнення до вироблення у учасників конфлікту спільних орієнтацій, відносин ділового партнерства і довіри;

- врахування психологічних аспектів конфлікту (атмосфера конфлікту, рівень нетерпимості інше);

- залучення арбітрів, безпристрасність яких не викликає сумніву у обох сторін.

Докладно третє питання можна вивчити за підручником:

1. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.486-491.

При підготовці четвертого питання потрібно враховувати, що Україна є молодим суб’єктом міжнародних відносин, роль і вага якого у сфері міжнародних відносин багато у чому залежатиме від засад, на яких будуватиметься зовнішньополітична діяльність України. Потрібно звернути увагу на головні завдання зовнішньої політики України:

- діяльність щодо утворення і розвитку незалежної демократичної держави;

- забезпечення стабільності міжнародного становища України;

- збереження територіальної цілісності і недоторканості кордонів, встановлення взаємовигідного співробітництва із усіма зацікавленими сторонами;

- входження національного господарства в світову економічну систему і підвищення добробуту народу;

- захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб за кордоном;

- створення умов для підтримки контактів з українською діаспорою, керуючись при цьому міжнародним правом;

- виступ на міжнародній арені як надійний і передбачуваний партнер.

Студент повинен орієнтуватися у змісті завдань зовнішньої політики України, уміти їх аналізувати та розуміти їх значення для зміцнення авторитету України у світі.

Окремо доцільно відзначити головні принципи воєнної політики України: без’ядерний статус, позаблоковість, нейтралітет, відповідно з якими проаналізувати основні цілі воєнної політики України.

Докладно четверте питання можна вивчити за підручником:

1. Піча В.М., Хома Н.М.

Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С. 294-295, 302-306.

Питання для обговорення

1. У чому специфіка міжнародних відносин?

2. Які види міжнародних відносин можна виділити?

3. Яке місце займають етнонаціональні відносини у системі міжнародних відносин?

4. На яких принципах здійснюється міжнародна політика?

5. Що розуміється під поняттям “міжнародний конфлікт”?

6. Які існують способи врегулювання міжнародних конфліктів?

7. Які основні завдання зовнішньої та військової політики України?

8. На яких засадах здійснюється військова політика України?

Ключові терміни та поняття

Міжнародні відносини Інтеграція Дипломатія Зовнішня політика Європейський Союз Стратегічне партнерство НАТО Геополітика Міжнародні організації Суверенітет Неурядові організації Несправедлива війна Справедлива війна Гуманітарна допомога «Холодна війна» Форми міжнародної політики Цивілізації Тероризм Міжнародний правопорядок Міжнародна безпека Суб’єкти міжнародних відносин Європейський парламент ООН Глобальні проблеми людства Міжнародна політика Світовий політичний процес Питання для повторення

1. У чому полягають особливості світового політичного процесу?

2. Які різновиди, форми та рівні міжнародних відносин?

3. Які політичні проблеми вирішує ООН та інші міжнародні організації?

Тематика доповідей та рефератів

1. Міжнародні відносини як цілісна система.

2. Національний інтерес як фактор спрямування зовнішньої політики.

3. Національні інтереси і національна безпека України.

4. Політичні аспекти глобальних проблем.

5. Конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

6. Роль ООН у вирішенні проблем світового співтовариства.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10.

Додаткова література: 101; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема: Cвітовий політичний процес:

 1. Тема 13. Світовий політичний процес
 2. Тема 10: Світовий політичний процес
 3. 2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства
 4. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 5. Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер
 6. Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
 7. Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 8. 5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес
 9. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
 10. Тема № 10 Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Сучасні глобалізацій ні процеси
 11. Тема № 9 Політичний маркетинг
 12. Тема 2.3. Політичне буття суспільства
 13. Тема № 3 Політична система суспільства
 14. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
 15. Тема 3.12. Політична культура громадян в демократичній державі
 16. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
 17. Тема 2.5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності
 18. Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство