<<
>>

Тема 8. Економічна і соціальна політика

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

- сутність і цілі економічної політики;

- структуру економічної політики;

- політику в умовах економічної кризи;

- соціальну політику як один з видів політики, її різновиди.

План

1.

Сутність і цілі економічної політики.

1.1. Суб’єкти і об’єкти економічної політики.

1.2. Структура економічної політики.

2. Політика в умовах економічної кризи.

3. Соціальна політика як один з видів політики.

3.1. Соціальна справедливість як міра досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи.

3.2. Соціальні суб’єкти політики.

4. Основні різновиди соціальної політики.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання слід підкреслити, що політика і економіка – важливі підсистеми суспільства, що перебувають у функціональних взаємозв’язках і взаємозалежностях як між собою, так і з іншими суспільними підсистемами і суспільством в цілому. Ці взаємозв’язки і взаємозалежності є універсальним явищем, яке характерне для всіх суспільств в будь-які періоди їх розвитку.

Необхідно підкреслити, що рівень і характер економічної системи будь-якої країни багато в чому залежить і обумовлюється політичним середовищем, а саме:

- формою політичного правління і політичним режимом;

- характером політичної влади і ступенем її легітимності;

- рівнем розвитку громадянського суспільства;

- особою політичного лідера країни;

- складом політичної еліти;

- типом партійної системи та ін.

Сутність, цілі, суб’єкти і об’єкти економічної політики, її структуру можна вивчити з допомогою підручника Основи економічної теорії: Політ-економічний аспект. /Відп. ред. Т.Н.

Климко. – К., 2007. – С.518-520.

При вивченні другого питання треба звернути увагу на те, що сутність даного питання можна розкрити за допомогою розгляду кризової ситуації в Україні, в якій вона перебуває вже досить довгий період.

Слід відзначити, що без дійової політики, спрямованої на розвиток цивілізованих ринкових відносин, які б сприяли зростанню ефективності підприємництва та підвищенню продуктивності праці, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, подолати затяжну й гостру кризу в Україні неможливо.

Необхідно підкреслити, що розвиток ринкових відносин у розвинутих країнах супроводжується жорстким регулюванням та надійним контролем над процесами грошового обігу. Для цього держава за допомогою законів та відповідних органів ретельно контролює банківсько-кредитну, фінансову та податкову систему доходу і видатки федерального бюджету, а також зміни платіжного балансу.

Більш глибоко це питання можна вивчити за підручниками:

1. Т.Н. Климко Основи економічної теорії: Політ-економічний аспект: Підручник. – К., 2001. – С.518-523.

2. П.П. Шляхтун Політологія: Підручник. – К., 2002. – С.161-166.

При вивченні третього та четвертого питань необхідно підкреслити, що у структурі політики виділяють економічну, соціальну та культурну політику. Соціальну політику можна диференціювати на політику сфери охорони здоров’я, соціального забезпечення, побутового обслуговування. Слід загострити увагу на тому, що соціальна політика повинна забезпечити свободу, суверенітет особистості та сім’ї, активність і відповідальність індивіда за свої вчинки. У свою чергу держава забезпечує політичні, правові та економічні умови для реалізації особистості. Необхідно дотримуватись соціальної справедливості як міри досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи. Суб’єкти політики-індивіди, різноманітні соціальні спільності та політичні організації.

Більш глибоко ці питання можна вивчити за підручниками::

1.

Т.Н. Климко Основи економічної теорії: Політ-економічний аспект: Підручник. – К., 2001. – С.593-594.

2. П.П. Шляхтун Політологія: Підручник. – К., 2001. – С.165-167.

3. І.С. Дзюбко Політологія: Підручник. – К., 2001. – С.24-36.

Питання для обговорення

1. Яка суть економічної політики, її призначення?

2. Чим відрізняється політика в умовах економічної кризи?

3. У чому суть соціальної політики?

Ключові терміни та поняття

Система суспільства.

Підсистеми суспільства.

Взаємозалежність економічної та політичної систем.

Сутність економічної політики.

Мета економічної політики.

Суб’єкти і об’єкти економічної політики.

Cтруктура економічної політики.

Цивілізовані ринкові відносини.

Продуктивність праці.

Соціальна політика.

Основні сфери соціальної політики.

Соціальна справедливість.

Міра досягнення в суспільстві.

Соціальна рівність і свобода.

Питання для повторення

1. Які суб'єкти та об’єкти політики?

2. Що входить в структуру економічної політики?

3. Які різновиди соціальної політики?

4. Що є мірою досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи?

Тематика доповідей та рефератів

1. Економічна політика: сутність поняття та взаємообумовленність функціонування.

2. Політика в умовах економічної кризи.

3. Політика в умовах соціальної кризи.

4. Провідні напрямки економічної і соціальної політики в Україні.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 10; 13; 14.

Додаткова література: 93; 94; 97.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 8. Економічна і соціальна політика:

 1. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 2. Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 3. Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 4. Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 5. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 6. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС
 7. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території
 8. 1. Предмет, метод та функції політичної економії. Економічна теорія і економічна політика
 9. 1.2. Політика як соціальне явище
 10. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології
 11. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 12. 10.3 Стратегія соціально-економічного розвитку міст
 13. МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
 14. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
 15. 5.1. Основні засади прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку
 16. 2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму
 17. РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
 18. Розділ 3. Державна регіональна економічна політика
 19. 5.2. Ефективний внутрішній ринок як пріоритет соціально-економічного розвитку України
 20. Україна і світ у період індустріального розвитку: особливості соціально-економічного життя