<<
>>

Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- значення вивчення політології для формування демократичної політичної свідомості студентів;

- значення вивчення політології як навчальної дисципліни для формування високого рівня політичної культури студентів.

Питання до теми

1. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури студентів.

Методичні рекомендації

Для якісного висвітлення питання студент повинен використовувати ряд знань, набутих під час прослуховування лекції з цієї теми.

У першу чергу студент повинен чітко розрізняти політологію як науку і як навчальну дисципліну. У той же час необхідно розуміти їх спорідненість, оскільки політологія як наука виникає раніше і визначає зміст навчальної дисципліни “Політологія”.

При вивченні цього питання доцільно виділити три взаємопов’язані групи причин, які визначають необхідність вивчення політології як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.

По-перше, це комплекс причин, пов’язаних з наданням людині загальних знань про політику як невід’ємну складову життя суспільства і тісно пов’язаних з функціями політології як науки.

По-друге, це комплекс причин, пов’язаних зі змінами у політичній системі нашої держави, які передбачають перехід від тоталітарного до демократичного політичного режиму, який побудований на принципі активної участі народу у здійсненні влади.

По-третє, причини вивчення дисципліни “Політологія” студентами вузів саме економічного профілю, пов’язані з тісним взаємозв’язком політики і економіки в житті суспільства.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І. /Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С. 17-21.

2. Политология: Учебное пособие. /Под общ. ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С.4-7.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає відмінність між політологією як наукою та політологією як навчальною дисципліною?

2. Які функції виконує політологія як наука?

3. Якими причинами пояснюється необхідність вивчення політології у вищих навчальних закладах України?

Тематика доповідей та рефератів

1. Політологія, її місце і роль у системі суспільних наук.

2. Джерела вивчення української політології.

3. Політичні організації та політична діяльність.

4. Соціально-політичні відносини та їх особливість в Україні.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 1;2; 3; 4; 7; 8; 10.

Додаткова література: 2; 4; 5; 9; 21; 36; 37.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства:

  1. Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
  2. Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті
  3. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
  4. 1.5. Утвердження політології як науки
  5. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
  6. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
  7. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
  8. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті
  9. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології
  10. Методи науки про політику