>>

ВСТУП

Жити в суспільстві й бути вільним від політики, впливу держави неможливо. Оволодіти політичною наукою потрібно для того, щоб не бути лише пасивним об’єктом політики, об’єктом політичного маніпулювання з боку охочих до влади людей, а впливати на здійснення влади як у суспільних, так і у власних інтересах.
Роль і знання політики та наукових знань про неї особливо зростають у переломні історичні періоди, коли зазнають докорінних перетворень самі основи суспільного життя, ідеали, цінності, світоглядні орієнтації людей. Саме такий період кардинальних змін переживає нині українське суспільство. Політологія – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

Складний і суперечливий процес трансформації сучасного українського суспільства на загальноцивілізаційних засадах пов’язаний з пошуком форм і засобів стимулювання політичної активності нації, духовного оновлення, формування інтелектуальної еліти, розробки системи ціннісних орієнтацій. Без об’єднуючої державницької ідеї, високих духовних і моральних принципів суспільство нездатне до проведення докорінних соціальних, економічних і політичних реформ.

Метою написання посібника є допомога студентам у вивченні структури, понятійного апарату, основних етапів розвитку всесвітньої політики та політології, імен видатних вчених, основного змісту наукових праць з політології.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Завданням вивчення дисципліни є вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності в сучасному політичному світі.

Предметом вивчення є організація та функціонування політичної системи суспільства.

В результаті вивчення дисципліни «Політологія» студент повинен:

знати:

• об’єкт, предмет і метод політології, володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

• історію розвитку світової та вітчизняної політичної думки;

• суб’єкти, об’єкти та функції політики, особливості її взаємодії з іншими сферами життя суспільства;

• структуру та функції політичної системи, її головні інститути;

• суть і функції держави як головного інституту політичної системи суспільства;

• сутність та функції політичних партій і політичних організацій та рухів, види партійних та виборчих систем;

• сутність політичної культури та політичної соціалізації, їх роль у житті суспільства;

• ознаки та функції політичного лідера, сутність політичних еліт;

• сутність та типи політичної свідомості, поняття та функції у суспільстві політичної ідеології;

• основні сучасні політичні течії;

• сутність та характерні риси міжнародних відносин, місце в них міжнародної політики.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

вміти:

• розпізнавати специфіку політичної влади, її сутність, характерні ознаки й функції;

• орієнтуватися в проблемах форм державного устрою і форм державного управління;

• формувати активну життєву позицію, вміння її відстоювати;

• орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України у сучасному світі;

• брати участь у виборчих кампаніях, вносити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, міжпартійних відносин.

Основними видами аудиторних занять є лекції та семінари.

Однією із форм організації навчання в навчальної дисципліни є індивідуальні завдання. До індивідуальних завдань відносяться реферати.

Індивідуальні заняття з даного курсу спрямовують здебільшого на поглиблення вивчення студентами навчальної дисципліни, проводяться з одним або декількома студентами.

Індивідуальні завдання передбачають створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявляють особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів.

Головним при самостійному опрацювання курсу «Політологія» повинно бути вивчення літератури, рекомендованої у програмі.

Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також в домашніх умовах.

На самостійне вивчення виносяться теми навчальної дисципліни з метою:

• закріплення, поглиблення, розширення і систематизації знань, отриманих під час аудиторних занять;

• самостійного оволодіння новим навчальним матеріалом;

• формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

Форма проведення підсумкового контролю письмовий екзамен

| >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. Вступ
 5. ВСТУП
 6. ВСТУП
 7. Вступ
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. ВСТУП
 13. Вступ
 14. ВСТУП
 15. II. ВСТУП ТА ПОДЯКИ
 16. ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА
 17. Вступ США у другу світову війну
 18. ЧАСТИНА 2. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН